Ардчилсан Үндсэн хууль 20 : Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. - УБ УИХ-ын ХГ 2012

бэлэг солилцоо

Ерөнхийлөгчийн эрх зүйн байдал Үндсэн хуулийг дээдлэх Үндсэн хуулийн дархлаа

67.99/1Мо/01. А728 / А728
Languages: